مشتریان گرامی، شرکت قطعه گستر بارمان کیمیا اعلام می دارد که تسمه های با مارک کنتیننتال که 10رقم اول شماره اطمینان13رقمی آن ها 9657424597 و 8رقم ابتدایی شماره سریال آن ها 4225538 باشد و بر روی برچسبهای جعلی این شرکت ثبت گردیده، کاملا تقلبی هستند و خرید و فروش آن ها پیگرد قانونی خواهد داشت.

belt-replacement

تعویض یک تسمه شیاریv شکل:

   تسمه های چند شیاری V شکل (نو)

   مقطعPK =14-12 کیلوگرم/شیار

 

تسمه های چند شیاری V شکل (کهنه تر)

   مقطعPK =10-9 کیلوگرم/دنده(شیار)

 

درصورتیکه محرکهای تسمه ای دارای یک سیستم کشش اتوماتیک باشد:

از ابزارهای مناسب برای قراردادن سیستم کشش(سفت کننده) را در همین موضع Belt removal استفاده کنید.

·         سیستم کشش(سفت کننده) را در همین موضع ثابت کنید (تصویر1 از بالا)

·         دقت کنید که با شکل تسمه آشنائی داشته باشید (کشیدن نقشه آن در این کار موثر است)

·         تسمه را باز کنید.

·         سیستم کشش(سفت کننده) پولی های هرزگرد عقب و پولی های تسمه را از نظر هرگونه خوردگی و آسیب دیدگی چک کنید(تصویر2)

·         دقت کنید که اندازه تسمه صحیح باشد. ابتدا آنرا روی پولی های ساده و لبه دار قرار دید(تصویر3) و بعد آنرا روی پولی های هرزگرد صافی عقبی، فشار دهید(تصویر4)

·         دقت کنید که تسمه به طور صحیح روی تمام پولی ها قرار گیرد.

·         مکانیسم سفت کننده تسمه را با یک وسیله مناسب آزاد کنید و سیستم سفت کننده را روی تسمه به حرکت درآورید کلیه ابزارها را بردارید.

·         دقت کنید که تسمه به طور صحیح روی تمام پولی ها قرار گیرد.

·         موتور را روشن کنید و دقت کنید که آیا تسمه درمسیر مورد نظر حرکت می کند یا خیر.

·         موتور را خاموش کنید. برای چک کردن کشش تسمه روی قسمتسفت شده تسمه از سیستم مقیاس کشش krikit استفاده کنید.(تصویر5)

·         اگر کشش صحیح نبود سیستم کشش( سفت کننده) را طبق آنچه که در کتابچه راهنمای کارخانه سازنده گفته شده است چک کنید.

·         تسمه کهنه را ضمن رعایت مسائل زیست محیطی دور بیاندازید.

 

اگرسیستم محرکه تسمه شامل یک پولی ثابت کشش( سفت کننده) باشد:

·         کشش( سفت کننده) را آزاد کنید و آنرا در واحد محرکه قرار دهید.

·         دقت کنید که با شکل و نحوه کارگیری تسمه آشنائی داشته باشید(کشیدن یک نقشه به شما کمک می کند

·         تسمه را باز کنید.

·         سیستم کشش( سفت کننده)پولی های هرزگرد عقبی و پول یهای تسمه را از نظر خوردگی و آسیب دیدگی چک کنید.

·         دقت کنید که اندازه تسمه صحیح باشد ابتدا آن را روی پولی های ساده و لبه دار قرار دهید و سپس آنرا روی پولی های هرزگرد صاف عقبی فشار دهید.

·         دقت کنید که تسه درست در شیارها قرار گرفته باشد.

·         برای چک کردن کشش تسمه در قسمت سفت دشه ازمقیاسkrikit2 استفاده کنید.

·         بگذارید موتور برای چند دققه کار کند و سپس آنرا خاموش کنید.

·         کشش را چک کنید و هرگونه تنظیم های لازم را انجام دهید.

·         تسمه کهنه را با رعایت کامل مسائل زیست محیطی دور بیاندازید.